Edukacije u organizaciji strukovnih udruženja na teme iz područja i oblasti  iz člana 19b Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova  interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 95/15, 48/17 i 31/22)  se priznaju kao KPE od strane CHJ FMF.

U skladu sa zaključenim Memorandumom o saradnji u oblasti certifikovanja, obuka i kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora u institucijama BiH između CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH i Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BiH, CHJ MFT BiH priznaje obuke koje organizuje i provodi Akademsko Udruženje u oblasti kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora, na način kako je to predviđeno Memorandumom.

U skladu sa Uputstvom o osnovama i kriterijima KPE, Pravilnikom o prijavljivanju, odobravanju i nadzoru organiziranih oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja članova računovodstvene i srodnih profesija, Uputstvom o načinu prijavljivanja za izvođenje KPE i našim okvirnim programom KPE za 2024. godinu, Akademsko Udruženje upućuje prijavu za izvođenje pojedinačnih programa (webinara, konferencija i slično) kod Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH, te se bodovi sa ovih edukacija priznaju kao bodovi kontinuirane profesionalne edukacije za certificirane računovođe i ovlaštene revizore.

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.