Akademsko-strukovno Udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Akademsko Udruženje) je osnovano uz podršku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine od novembra 2014. godine.

Akademsko Udruženje organizira ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog internog revizora dva puta godišnje. Uz to, udruženje tokom cijele godine provodi raznovrsne edukativne programe, uključujući seminare, webinare, akademiju internih revizora, konferencije i slične događaje. Ovi programi su usmjereni na kontinuiranu edukaciju, osobni razvoj, unapređenje kompetencija i osvježavanje znanja internih revizora.

Cilj ovih aktivnosti je omogućiti stručnjacima u području interne revizije, koja predstavlja našu primarnu obavezu, kao i učesnicima računovodstvene i revizijske profesije, da se kontinuirano usavršavaju i obogaćuju svoje stručno znanje.

OPIS RELEVANTNIH RESURSA ZA KONTINURANU EKSPERTSKU PODRŠKU 

Svi Okrugli stolovi, specijalistički seminari, webinari, konferencije i radionice u organizaciji Akademskog Udruženja se održavaju na Poslovnoj Akademiji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, III sprat (2 učionice). Kako su i kancelarije Akademskog Udruženja smještene u prostorijama Poslovne Akademije, svo osoblje je za vrijeme pružanja edukacije na raspolaganju učesnicima edukacije. Međutim, većina kontinuirane edukacije se održava online putem Zoom aplikacije u formi interaktivnih predavanja, ali je osoblje Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i dalje na raspolaganju Akademskom Udruženju.

Učinioce Poslovne Akademije su adekvatno opremljene, jer studenti postdiplomskih i doktorskih studija Ekonomskog fakulteta pohađaju nastavu u ovim učionicama. Učionice su kapaciteta 40-50 mjesta, te opremljene računarima, projektorima, tablama sa flomasterima, te flip-chart tablama.

Akademsko Udruženje je kupilo 1 licencu Zoom aplikacije, koja se koristi za webinare odnosno za online edukacije kroz interaktivno učešće svih učesnika webinara.

Za svaki oblik kontinuirane edukacije, prema našoj dosadašnjoj praksi, svi predavači su dostupni učesnicima seminara/radionice najmanje 30 dana nakon održane odobrene edukacije, kako bi dobili ekspertsku podršku i naučeno uspješnije implementirali u praksi.

Akademsko Udruženje nastoji da u roku od 1-2 dana odgovori na sve upite koji pristignu putem emaila. Naše osoblje je putem telefona na raspolaganju svaki dan od 8:00-16:00 časova. U zavisnosti od trenutnih aktivnosti, Akademsko Udruženje odgovori na godišnjem nivou na cca. 60-70 upita koji pristignu putem emaila ili putem telefona.

Predavači sa kojima Akademsko Udruženje sarađuje su renomirani stručnjaci iz akademske zajednice i eksperti iz prakse profesije interne revizije i srodnih nauka.

INTERNA KONTROLA KVALITETE

Akademsko Udruženje kontinuirano provodi evaluaciju predavača na način da se anonimni upitnici dostavljaju učesnici po završetku predavanja, a potom se provodi analiza istih o čemu se izvještava Upravni odbor Akademskog Udruženja.

Prilikom evaluacije predavača se razmatraju sljedeći elementi: razumljivost predavača, objašnjenje predavača, entuzijazam predavača, kvalitet pitanja ili problema koje je predavač koristio, primjeri i ilustracije koje je predavač koristio, doprinos predavača edukativnom programu, efikasnost predavača, zatim prilagođenost potrebama (korisnost), te korištenje vremena.