Akademsko-strukovno udruženje je izradilo brošuru – stručnu publikaciju “Ključni rizici interne revizije u finansijskom sektoru – 2022”, a koja je namijenjena internim revizorima u finansijskim institucijama. U ovoj publikaciji je predstavljena zbirka ključnih rizika i prilika za koje se vjeruje da bi finansijske institucije trebale imati na svom radaru – i interna revizija u svojim planovima revizije.

Rizici su identifikovani na osnovu istraživanja i predviđanja svjetskih institucija interne revizije, globalnih revizorskih kuća, te kroz razgovore sa članovima Odbora za reviziju, izvršnim menadžmentom, i na kraju sa internim revizorima. U odnosu na rizike koji su identifikovani u toku 2021. godine, pojedini rizici su ostali nepromijenjeni i za 2022. godinu, neki su ažurirani, a neki su dodani. Svi rizici trebaju imati univerzalnu primjenjivost na sve finansijske institucije, bez obzira na veličinu i strukturu. Rizici su predstavljeni prema redoslijedu važnosti i ocjeni tokom ispitivanja.

CYBERSIGURNOST I PRIVATNOST PODATAKA: Rastuća sofisticiranost i raznovrsnost cyber napada i dalje uništavaju brendove finansijskih institucija i njihovu reputaciju, što često rezultira katastrofalnim finansijskim posledicama. Ovaj rizik ispituje da li su finansijske institucije dovoljno pripremljene za upravljanje cyber prijetnjama koje bi mogle uzrokovati poremećaj i reputaciju. Sve veća lista propisa iz jurisdikcija širom svijeta čini privatnost podataka sve složenijom i dinamičnijom. Ovaj rizik ispituje kako finansijske institucije štite osjetljive podatke o kojima brinu i osiguravaju usklađenost za sve važeće zakone i propise.

UPRAVLJANJE TALENTIMA: Povećana potreba i prihvatanje operacija na daljinu, uključujući rad od kuće, kao i kontinuirani dinamični uslovi rada, redefinišu način na koji se posao obavlja. Ovaj rizik ispituje izazove finansijskih institucija koje se suočavaju u identifikaciji, sticanju, usavršavanju i zadržavanju pravog talenta za postizanje svojih ciljeva.

REGULATORNE PROMJENE: Fundamentalne promjene u apetitu vlade za dodatnom regulativom mogu dovesti do značajnog uticaja na finansijske institucije, uključujući i one koje se ne smatraju strogo regulisanim. Ovaj rizik ispituje izazove finansijske institucije koje se suočavaju u dinamičnom i dvosmislenom regulatornom okruženju.

UPRAVLJANJE TREĆIM STRANAMA: Da bi finansijska institucija bila uspješna, ona mora održavati zdrave i dobre odnose sa svojim eksternim poslovnim partnerima i dobavljačima. Ovaj rizik ispituje sposobnosti finansijske institucije da biraju i nadgledaju odnose sa trećim stranama. Poremećaj u uobičajenom poslovanju na globalnom nivou, ukorijenjen u globalnoj pandemiji, je naglasio potrebu za otpornošću u lancima nabavke u cilju podrške postizanju strateških ciljeva finansijskih institucija. Ovaj rizik ispituje da li su finansijske institucije izgradile fleksibilnost da se prilagode trenutnim i budućim poremećajima u lancu snabdevanja.

EKOLOŠKA, SOCIJALNA I UPRAVLJAČKA PITANJA: Finansijske institucije se suočavaju sa povećanim pritiskom zainteresovanih strana, uključujući dioničare, regulatore, klijente i zaposlenike, da procijene i otkriju kako utječu na okoliš u kojem djeluju. Ovaj rizik ispituje sposobnost finansijskih institucija da pouzdano mjere, procjenjuju i precizno izvještavaju njihov uticaj na životnu sredinu. Sve više se priznaje da finansijske institucije imaju značajan uticaj na pojedince koje zapošljavaju, koji rade u njihovom lancu vrijednosti, koji konzumiraju njihove proizvode i usluge i koji žive u svojim zajednicama. Ovaj rizik ispituje sposobnost finansijskih institucija da razumiju i upravljaju direktnim i indirektnim uticajima koje njihove akcije imaju na pojedince i zajednicu. Upravljanje obuhvata sve aspekte upravljanja finansijskom institucijom — sistem pravila, praksi, procesa i kontrola po kojima funkcioniše. Ovaj rizik ispituje da li upravljanje finansijskim institucijama pomaže ili ometa postizanje ciljeva.

EKONOMSKA I POLITIČKA NESTABILNOST: Tekući uticaji pandemije u kombinaciji sa normalnom dinamikom makroekonomskih ciklusa ima potencijal da stvori volatilnost na tržištima na kojima finansijske institucije djeluju. Ovaj rizik ispituje izazove i neizvjesnosti sa kojima se finansijske institucije suočavaju u dinamici i potencijalno nestabilnom ekonomskom i političkom okruženju.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA: Tehnološki napredak — kao npr. robotska automatizacija procesa i mašinsko učenje — rapidno mijenjaju poslovanje u svijetu. Nalazimo se u eri inovativnih poslovnih modela. Ovaj rizik ispituje da li su finansijske institucije spremne da se prilagode i/ili iskoriste prilike na tržištu.

KONTINUITET POSLOVANJA: Mogućnosti kontinuiteta poslovanja pokazuju sposobnost finansijske institucije da zaštiti i održi kritične poslovne procese tokom incidentnog događaja. Učinkovito upravljanje poslovnom otpornošću osigurava da finansijske institucije mogu spriječiti, odgovoriti i oporaviti se od raznih oprativnih smetnji u radu.