Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH organizuje ispitni rok za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor kontinuirano tokom godine u dva termina:

 • ljetni termin (juni i juli) i
 • zimski termin (decembar i januar).

Naš cilj je da svim subjektima od javnog interesa omogućimo da u svom timu imaju stručnjaka koji će posjedovati ključne  kompetencije za implementaciju novih zakonskih obaveza. Također, želimo pomoći bankama, osiguravajućim kućama i drugim finansijskim institucijama da osnaže svoj tim interne revizije unaprjeđenjem dodatnih vještina i znanja kroz certifikaciju internih revizora.

Ispit se organizuje za sljedeće specijalizacije:

 • ovlašteni interni revizor za banke i finansijske institucije
 • ovlašteni interni revizor za osiguravajuća društva
 • ovlašteni interni revizor za privredu
 • ovlašteni interni revizor za informacione sisteme

Kandidatima je omogućeno polaganje ispita bez obuke.

* * * * * * * * * *

U skladu sa Odlukom o minimalnim uslovima za pohađanje nastave i pristupanje ispitu u procesu edukacije za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor, pravo pohađanja nastave u procesu edukacije za interne revizore imaju svi članovi Akademskog Udruženja koji zadovoljavaju sljedeće uslove:

 1. visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 2. najmanje tri godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, od čega minimalno dvije godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, finansijsko-računovodstvenim poslovima, poslovima planiranja i analize, poslovima finansijske kontrole, poslovima javnih nabavki, poslovima informatičke struke i ostalim sličnim poslovima koji su osnov za obavljanje aktivnosti interne revizije;
 3. dokaz iz tačke 2. je Potvrda o radnom iskustvu koju verifikuje mentor kandidata; Mentor može biti nadležni rukovodilac (direktni supervizor) kandidata u organizaciji za koju se potvrđuje radno iskustvo ili druga osoba na rukovodećoj poziciji u okviru organizacije. Osoba koja verifikuje radno iskustvo mora biti nezavisna odnosno ne može biti u bilo kakvoj vezi sa kandidatom. Ukoliko jedna osoba ne može verifikovati cjelokupno radno iskustvo iz tačke 2., potrebno je onoliko potvrda o radnom iskustvo od strane različitih mentora kojima se potvrđuje zahtijevani radni staž iz tačke 2. Ukoliko je kandidat rukovodilac vlastite organizacije ili isti radi kao neovisni konsultant, potvrdu o radnom iskustvu može verifikovati odgovarajući priznati klijent ili osoba koja već posjeduje certifikat ovlaštenog internog revizora ili ovlaštenog revizora. Ukoliko kandidat radi u određenoj organizaciji kraće od tri mjeseca, potvrda o radnom iskustvu se treba tražiti od prethodne organizacije. Obrazac potvrde o radnom iskustvu možete pronaći ovdje (prihvatljiva je i Potvrda o radnom iskustvu u skladu sa Zakonom o radu).

Ako su kandidati stekli odgovarajuću stručnu spremu izvan Bosne i Hercegovine, potrebno je dostaviti nostrifikaciju odgovarajućih dokumenata.

Ukoliko neko od zainteresovanih kandidata ne zadovoljava gore navedene kriterije, isti može pristupiti polaganju Programom predviđenih ispita, ali mu certifikat o stručnom zvanju ovlašteni interni revizor, specijalista za određenu oblast, neće biti uručen sve do pružanja dokaza o ispunjavanju gore navedenih uslova.

Kandidati koji posjeduju certifikat certificiranog računovođe ili ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta koju je utvrdila Stručna Komisija, u zavisnosti od specijalizacije koju odaberu (tabelu razlike predmeta možete pronaći ovdje) u skladu sa utvrđenim cijenama (tabelu sa visinama naknade možete pronaći ovdje).

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije (ispiti iz 3 predmeta).

ISPIT:

Ispit se sastoji od Općeg dijela (5 predmeta) i Specijalističkog dijela (3 ispita).

Ispit je integralan odnosno svi predmeti iz Općeg i Specijalističkog dijela se polažu istovremeno, te se 80% pitanja odnosi na multiplechoice pitanja, a 20% pitanja se odnosi na esejska pitanja.

Ispit se provodi bez korištenja materijala ili bilo kojih drugih pomagala, a u skladu sa Instrukcijama za provođenje ispita.

NAKNADE:

Visina naknade za polaganje ispita bez obuke je data u narednoj tabeli:

Specijalizacija Kandidati koji ne posjeduju druge certifikate Kandidati koji posjeduju certifikat certificiranog računovođe Kandidati koji posjeduju certifikat ovlaštenog revizora Kandidati koji posjeduju diplomu magistra ili mastera struke EFSA UNSA
Banke i finansijske institucije 1.200,00 900,00 800,00 700,00
Privreda 1.200,00 800,00 700,00 700,00
Osiguravajuća društva 1.200,00 900,00 800,00 700,00
Informacioni sistemi 1.200,00 900,00 800,00 700,00

Uz uplatu od 200 KM, u svrhu samostalne pripreme i učenja za polaganje ispita, kandidatima se dostavljaju sljedeći materijali:

 • Priručnik za interne revizore (Skripta na cca. 250-300 strana u zavisnosti od specijalizacije)
 • Power point prezentacije predavača iz prethodnih generacija
 • Probna ispitna pitanja

Ostatak naknade je potrebno uplatiti 2 sedmice prije ispita.

PRIJAVA: 

Popunjenu prijavu za polaganje ispita je potrebno dostaviti putem emaila, a preostalu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije prilikom dolaska na ispit.

Kandidati koji su zainteresovani za pohađanje obuke dužni su na adresu Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BiH (Ulica Trg oslobođenja – Alija Izetbetgović 1, 71000 Sarajevo) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjenu Prijavu za članstvo i ispit koju možete pronaći ovdje, a koju je potrebno popuniti i poslati na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.”>info@air.ba 
 2. Ovjerenu kopiju diplome o završenom obrazovanju i kopije drugih d ploma i/ili certifikata
 3. Potvrdu o radnom iskustvu koju možete pronaći ovdje (prihvatljiva je i Potvrda o radnom iskustvu u skladu sa Zakonom o radu)
 4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (pribavlja se na Općinskom sudu) – original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci
 5. Kopija lične karte

Informacije i prijave:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

Skenderija 70/III, 71000 Sarajevo

Tel: 033 564 354

Email: info@air.ba