Pridruži nam se! Postani član!

Svojstvo člana Udruženja može steći svako fizičko lice koje je državljanin BiH i svako strano fizičko lice koje je državljanin druge države ukoliko je njihovo profesionalno djelovanje i lični angažman u skladu sa ciljevima i djelatnosti Udruženja i ima odobren boravak u BiH.

Član Udruženja se postaje upisom u Registar članova koji vodi sekretar Udruženja.

Popunite formular Pristupnica za članstvo sa potrebnim podacima i pošaljite ga na email info@air.ba

Prava i obaveze članova su:

  • da biraju i budu birani u tijela Udruženja
  • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja
  • da budu redovno i blagovremeno obaviješteni o aktivnostima Udruženja
  • da sarađuju sa ostalim članovima Udruženja
  • da aktivno sudjeluju u radu Udruženja i dopirnose ostvarivanju njegovih ciljeva i slično