Novi Globalni standardi interne revizije, objavljeni 9. januara 2024., stupiće na snagu 9. januara 2025. Funkcije interne revizije bi mogle početi da usvajaju standarde sada. Standardi usmjeravaju svjetsku profesionalnu praksu interne revizije i služe kao osnova za ocjenjivanje i podizanje kvaliteta funkcije interne revizije. U srcu Standarda je 15 vodećih načela (principa) koji omogućavaju efikasnu internu reviziju.

Globalni standardi interne revizije (eng. Global Internal Audit Standards – GIAS) su glavna komponenta Međunarodnog okvira profesionalne prakse (eng. International Professional Practices Framework – IPPF). Novo ažuriranje rezultiralo je značajnim promjenama koje su imale za cilj da pojednostave i razjasne standarde, kao i da unaprijede profesiju u budućnost.

U novoj verziji Globalnih standarda interne revizije, Odbor za standarde je imao nekoliko vrlo važnih koncepata ili izjava za koje se vjeruje da zahtijevaju direktnu pažnju i koje se nazivaju Osnove Globalnih standarda interne revizije.

Prvi od njih prenosi dva elementa koncepta javnog interesa. Prvo, Odbor za standarde mora postaviti standarde u javnom interesu, i drugo, aktivnosti internih revizora zaista podržavaju organizacije jer organizacije služe javnom interesu. Još jedna fundamentalna stvar je da iako se potpuna usklađenost sa standardima svakako očekuje, Odbor za standarde prepoznaje da mogu postojati izuzetne okolnosti u kojima potpuna usklađenost jednostavno nije moguća. U ovim izuzetnim okolnostima, alternativne radnje treba da se sprovedu kako bi se ispunila namjera povezanog standarda. Glavni interni revizor je bio odgovoran za dokumentovanje i sačinjavanje obrazloženja za to odstupanje i usvojene alternativne aktivnosti odgovarajućim stranama.

Standardi i usklađenost se u potpunosti očekuju i zahtijevaju od svih praktičara. Međutim, konstatovano je da postoje dvije značajne vrste praktičara za koje mogu postojati posebna razmatranja za usklađenost sa Standardima: male funkcije/odjeli interne revizije i odjeli interne revizije u javnom sektoru. Za manje funkcije interne revizije, date su dodatne informacije u tri standarda na koje bi najviše uticala kada bi ih obavljala mali odjeli interne revizije (10.1 Upravljanje finansijskim resursima, 12.1. Interna procjena kvalitete, and 12.3. Nadzor i usluge poboljšanja angažmana). Takođe, pitanja za one koji rade u javnom sektoru su toliko jedinstvena da je Odbor za standarde kreirao novi dio standarda „Primjena globalnih standarda interne revizije u javnom sektoru“, u domenu V: Obavljanje usluga interne revizije, a koji je posvećen odjelima interne revizije u javnom sektoru. Odjeljak uključuje strategije za usklađenost koje se odnose na njihove jedinstvene potrebe.

Kako se promijenio IPPF?

Novi Međunarodni okvir profesionalne prakse (IPPF) organizuje autoritativni korpus znanja, koji je proglasio IIA, za profesionalnu praksu interne revizije.

IPPF uključuje:

  • Globalne standarde interne revizije
  • Tematske zahtjeve: novi element IPPF-a, koji će uskoro biti dostupan i djelovati u skladu sa Globalnim standardima interne revizije.
  • Globalni vodič: vodiči za globalnu praksu, vodiči za globalnu reviziju tehnologije i druge neobavezne smjernice.

Više informacija o IPPF i Globalnim standardima interne revizije možete vidjeti na web stranici IIA Global.