Kontinuirani profesionalni razvoj se provodi kao samostalno obrazovanje (individualna edukacija) i organizirana/formalna edukacija (učešće na seminarima, simpozijima i drugim organiziranim vidovima edukacije).

Jedan bod kontinuirane edukacije je ekvivalentan 50 minuta predavanja.

U skladu sa novim Globalnim standardom interne revizije 3.2. – Kontinuirano profesionalno usavršavanje, interni revizori moraju održavati i kontinuirano razvijati svoje kompetencije kako bi poboljšali efektivnost i kvalitet usluga interne revizije. Interni revizori moraju nastaviti sa profesionalnim usavršavanjem uključujući obrazovanje i obuku. Interni revizori koji su stekli profesionalne certifikate interne revizije moraju slijediti politiku kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i ispunjavati zahtjeve koji se primjenjuju na njihove certifikate.

Interni revizori primjenjuju znanja, vještine i sposobnosti kako bi uspješno ispunili svoje uloge i odgovornosti. Dokazivanje kompetencija zahtijeva razvoj i primjenu znanja, vještina i sposobnosti za pružanje usluga interne revizije. Obzirom da interni revizori pružaju raznoliku lepezu usluga, kompetencije potrebne svakom revizoru se razlikuju. Osim posjedovanja ili sticanja kompetencija potrebnih za obavljanje usluga, interni revizori profesionalnim razvojem unaprjeđuju učinkovitost i kvalitetu usluga.

Shodno tome, Akademsko Udruženje preporučuje da interni revizori koji posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora imaju minimalno 40 bodova kontinuirane edukacije, a kako bi se kontinuirano obrazovalo, pratili novine i trendove, te usavršavali svoje kompetencije. Ovaj zahtjev potiče interne revizore da redovino prate promjene u profesiji interne revizije, usvajaju nove metode i tehnologije, te održavaju visoki nivo stručnosti. 

Edukacije u organizaciji strukovnih udruženja na teme iz područja i oblasti iz člana 19b Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 95/15, 48/17 i 31/22) se priznaju kao KPE od strane Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija.

U skladu sa zaključenim Memorandumom o saradnji u oblasti certifikovanja, obuka i kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora u institucijama BiH između CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH i Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BiH, Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH priznaje obuke koje organizuje i provodi Akademsko Udruženje u oblasti kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora, na način kako je to predviđeno Memorandumom.

U skladu sa Uputstvom o osnovama i kriterijima KPE, Pravilnikom o prijavljivanju, odobravanju i nadzoru organiziranih oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja članova računovodstvene i srodnih profesija, Uputstvom o načinu prijavljivanja za izvođenje KPE i našim okvirnim programom KPE za 2024. godinu, Akademsko Udruženje upućuje prijavu za izvođenje pojedinačnih programa (webinara, konferencija i slično) kod Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH, te se bodovi sa ovih edukacija priznaju kao bodovi kontinuirane profesionalne edukacije za certificirane računovođe i ovlaštene revizore.