Svrha Kodeksa profesionalne etike internih revizora jeste da promoviše etičku kulturu u profesiji interne revizije. Etički kodeks je neophodan i prikladan za profesiju interne revizije koja se zasniva na povjerenju u objektivna uvjeravanja o upravljanju rizikom, sistemima kontrole i rukovođenju. Djelokrug Etičkog kodeksa je širi od definicije interne revizije tako da obuhvata dvije suštinske komponente:

  • principe koji su relevantni za profesiju i praksu interne revizije i
  • pravila ponašanja koja opisuju očekivane standarde ponašanja internih revizora; ova pravila pružaju pomoć kod tumačenja principa za praktične primjene i namijenjena su da budu vodič za etičko ponašanje internih revizora.

Na osnovu člana 5. stav (2) tačka 2) Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/08), Koordinacijski odbor centralnih harmonizacijskih jedinica u Bosni i Hercegovini je usvojio, a Federalno ministarstvo finansija objavljuje Standarde za profesionalnu praksu interne revizije sa pojašnjenjima. Međunarodni standardi za rad internih revizora u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuju se u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije", broj 47/08) i pojašnjenjima utvrđenim ovim Standardima. Međunarodni standardi su djelimično prilagođeni potrebama javnog sektora u Federaciji BiH i čine ih:

  1. Standardi karakteristika/atributivni standardi,
  2. Standardi izvođenja/radni standardi i
  3. Standardi implementacije/standardi provođenja.