Funkcija interne revizije igra jednu od ključnih uloga u velikim organizacijama. Uloga funkcije interne revizije se razvija u skladu sa poslovnim promjenama u okruženju, te se interni revizori posljednjih godina susreću sa velikim izazovima povezanim sa globalizacijom i velikom količinom podataka koje je potrebno revidirati.

Današnje poslovno okruženje istovremeno uzdiže značaj interne revizije i izlaže je značajnim izazovima. Obzirom da organizacije proširuju svoje operacije i aktivnosti širom svijeta, odjeli interne revizije moraju angažovati, educirati i upravljati svojim osobljem koje treba djelovati u državama sa različitim kulturama i drugačijim geografskim lokacijama. Interni revizori, također, moraju biti upoznati sa mnogobrojnim regulatornim zahtjevima. U međuvremenu  je veliki fokus postavljen tokom prethodnih godina na IT rizike i rizike usaglašavanja, koji se stalno mijenjaju, pa je s tim u vezi i proširen obim i cilj djelovanja interne revizije u ovim područjima.

Odjeli interne revizije moraju osigurati snažnu  poziciju u okviru svoje organizacije, te moraju održavati povjerljiv i blizak odnos sa osobljem iz drugih poslovnih jedinica. Oni moraju balansirati prednosti centralizacije i decentralizacije, zatim moraju na pravi način rasporediti osoblje za angažmane, edukaciju i saradnju. Razmijevanje poslovanja i strategije organizacije je kritična tačka. Novi pristupi u analiziranju podataka („big data“) transformišu procese revizije, a ponekad predstavljaju i njihov vlastiti izazov, pa interni revizori trebaju iskazati potrebu za dodatnim stručnjacima za pojedine oblasti.

Odbori za reviziju aktivno sarađuju sa odjelima interne revizije. Teme na koje se fokusiraju odbori za reviziju ne uključuju samo pitanja specifične revizije i kapaciteta odjela interne revizije, nego i njihov odnos sa menadžmentom i eksternim revizorom, te moraju biti oprezni kako interni revizori koriste dostupne informacije u svom radu. Izuzetno je važno da odbor za reviziju potpuno podržava glavnog internog revizora, kao i cijeli odjel interne revizije, a sve s ciljem osiguranja objektivnog obavljanja interne revizije koja će osigurati dugoročni uspjeh organizacije.