Riječ revizija je nastala od latinske riječi "revidere" što znači „ponovno vidjeti“, pa prema tome revizija predstavlja "naknadni pregled i preispitivanje procesa i stanja". Engleski pojam „audit“ je također nastao od latinske riječi "audire" što znači slušati. Originalno značenje riječi auditor (revizor) u engleskom jeziku je "onaj koji sluša". Na samim počecima razvoja revizije, revizor je svoj posao obavljao na način da je slušao usmeni izvještaj subjekta revizije. Danas revizija podrazumijeva mnogo širi pojam, ali je izraz zadržan.

Šta je interna revizija?

Uloga interne revizije je osigurati nezavisno uvjerenje da su procesi upravljanja i nadzora nad rizicima organizacije efikasni, te da je sistem internih kontrola učinkovit. 

Koja je vrijednost internih revizora?

Interni revizori se bave pitanjima koji su izuzetno značajni za opstanak i prosperitet bilo koje organizacije. Za razliku od eksternih revizora, oni se bave i pitanjima koji se ne tiču samo finansijskih rizika i izvještaja, kako bi uzeli u obzir i šira pitanja i probleme kao što su reputacija organizacije, rast i razvoj, njen uticaj na okruženje, kao i način na koji organizacija tretira svoje uposlenike.

Interni revizori pružaju usluge savjetovanja kako procesi i sistemi trebaju biti dizanirani kako bi se osigralo da organizacija posluje u skladu sa standardima i dobrim praksama poslovanja. Interni revizori imaju i savjetodavnu ulogu s ciljem unaprjeđenja sistema i procesa organizacije, kada je to neophodno. Općenito, interni revizori pomažu organizaciji u ostvarivanju njenih ciljeva kombinacijom osiguranja kvaliteta i savjetovanja.

Koji su zadaci interne revizije?

Interni revizori imaju profesionalnu obavezu da osiguraju nepristrasan i objektivan pregled. Moraju biti neovisni od poslovnih procesa koje procjenjuju i izvještavati prema najvišem nivou organizacije Upravi i Nadzornom odboru ili putem Odbora za reviziju.

Da bi bili učinkoviti, interni revizori moraju biti kvalificirani, vješti i iskusni ljudi koji mogu obavljati svoj posao u skladu sa Kodeksom etike i Međunarodnim standardima interne revizije.