Zbog velike zainteresovanosti kandidata, ovim putem vas obavještavamo da Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH organizuje ispitni rok za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor u junu 2023 / julu 2023. godine.

Naš cilj je da svim subjektima od javnog interesa omogućimo da u svom timu imaju stručnjaka koji će posjedovati ključne  kompetencije za implementaciju novih zakonskih obaveza. Također, želimo pomoći bankama, osiguravajućim kućama i drugim finansijskim institucijama da osnaže svoj tim interne revizije unaprjeđenjem dodatnih vještina i znanja kroz certifikaciju internih revizora.

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini upućuje poziv svim zainteresovanim licima da se prijave za

POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA

OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR

Ispit će se organizovati za sljedeće specijalizacije:

 • ovlašteni interni revizor za banke i finansijske institucije
 • ovlašteni interni revizor za osiguravajuća društva
 • ovlašteni interni revizor za privredu
 • ovlašteni interni revizor za informacione sisteme

Vrijeme održavanja ispita: juni 2023 / juli 2023. godine

Kandidatima je omogućeno polaganje ispit.a bez obuke.

Prijave kandidata: do 25.05.2023. godine!

* * * * * * * * * *

Članom 86. Novog Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 15 od 24.02.2021. godine) definisano sljedeće:

Odjeljak F. Interna revizija

Član 86. (Interna revizija)

(1) Subjekti od javnog interesa obavezni su uspostaviti i osigurati funkcioniranje odjela interne revizije u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonskim propisima.

(2) S ciljem ispunjenja obaveza iz stava (1) ovog člana, subjekti od javnog interesa obavezni su imati u radnom odnosu najmanje jednog ovlaštenog internog revizora, sa važećom licencom.

(3) Interni revizori obavezni su u svom radu pridržavati se zakonskih propisa, pravila struke i kodeksa etike internih revizora, te internim nadzorom provjeravati jesu li poslovne transakcije izvršene u skladu sa zakonskim propisima, da li postoji adekvatna računovodstvena dokumentacija te pružaju li finansijski izvještaji kompletne, pouzdane i vjerodostojne informacije o rezultatima finansijskih operacija i o finansijskim pozicijama.

U skladu sa članom 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, definisan je sljedeći pojam:

Subjekti od javnog interesa su sva pravna lica čijim se vrijednosnim papirima trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira, banke, mikrokreditna društva, društva za osiguranje i reosiguranje, društva za faktoring, lizing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilerska društva i druge finansijske organizacije, javna preduzeća osnovana u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje i upravljanje javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kao i sva pravna lica od posebnog značaja za Federaciju u skladu sa propisima o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, te organizacije i javne ustanove koje nisu obuhvaćene okvirom revizije utvrđenim propisom o reviziji institucija u Federaciji;

* * * * * * * * * * 

U skladu sa Odlukom o minimalnim uslovima za pohađanje nastave i pristupanje ispitu u procesu edukacije za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor, pravo pohađanja nastave u procesu edukacije za interne revizore imaju svi članovi Akademskog Udruženja koji zadovoljavaju sljedeće uslove:

 1. visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 2. najmanje tri godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, od čega minimalno dvije godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, finansijsko-računovodstvenim poslovima, poslovima planiranja i analize, poslovima finansijske kontrole, poslovima javnih nabavki, poslovima informatičke struke i ostalim sličnim poslovima koji su osnov za obavljanje aktivnosti interne revizije;
 3. dokaz iz tačke 2. je Potvrda o radnom iskustvu koju verifikuje mentor kandidata; Mentor može biti nadležni rukovodilac (direktni supervizor) kandidata u organizaciji za koju se potvrđuje radno iskustvo ili druga osoba na rukovodećoj poziciji u okviru organizacije. Osoba koja verifikuje radno iskustvo mora biti nezavisna odnosno ne može biti u bilo kakvoj vezi sa kandidatom. Ukoliko jedna osoba ne može verifikovati cjelokupno radno iskustvo iz tačke 2., potrebno je onoliko potvrda o radnom iskustvo od strane različitih mentora kojima se potvrđuje zahtijevani radni staž iz tačke 2. Ukoliko je kandidat rukovodilac vlastite organizacije ili isti radi kao neovisni konsultant, potvrdu o radnom iskustvu može verifikovati odgovarajući priznati klijent ili osoba koja već posjeduje certifikat ovlaštenog internog revizora ili ovlaštenog revizora. Ukoliko kandidat radi u određenoj organizaciji kraće od tri mjeseca, potvrda o radnom iskustvu se treba tražiti od prethodne organizacije. Obrazac potvrde o radnom iskustvu možete pronaći ovdje (prihvatljiva je i Potvrda o radnom iskustvu u skladu sa Zakonom o radu).

Ako su kandidati stekli odgovarajuću stručnu spremu izvan Bosne i Hercegovine, potrebno je dostaviti nostrifikaciju odgovarajućih dokumenata.

Ukoliko neko od zainteresovanih kandidata ne zadovoljava gore navedene kriterije, isti može pristupiti polaganju Programom predviđenih ispita, ali mu certifikat o stručnom zvanju ovlašteni interni revizor, specijalista za određenu oblast, neće biti uručen sve do pružanja dokaza o ispunjavanju gore navedenih uslova.

Kandidati koji posjeduju certifikat certificiranog računovođe ili ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta koju je utvrdila Stručna Komisija, u zavisnosti od specijalizacije koju odaberu (tabelu razlike predmeta možete pronaći ovdje) u skladu sa utvrđenim cijenama (tabelu sa visinama naknade možete pronaći ovdje).

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije (ispiti iz 3 predmeta).

ISPIT:

Ispit se sastoji od Općeg dijela (5 predmeta) i Specijalističkog dijela (3 ispita).

Ispit je integralan odnosno svi predmeti iz Općeg i Specijalističkog dijela se polažu istovremeno, te se 80% pitanja odnosi na multiplechoice pitanja, a 20% pitanja se odnosi na esejska pitanja.

NAKNADE:

Visina naknade za polaganje ispita bez obuke je data u narednoj tabeli:

Specijalizacija Kandidati koji ne posjeduju druge certifikate Kandidati koji posjeduju certifikat certificiranog računovođe Kandidati koji posjeduju certifikat ovlaštenog revizora Kandidati koji posjeduju diplomu magistra ili mastera struke EFSA UNSA
Banke i finansijske institucije 1.200,00 900,00 800,00 700,00
Privreda 1.200,00 800,00 700,00 700,00
Osiguravajuća društva 1.200,00 900,00 800,00 700,00
Informacioni sistemi 1.200,00 900,00 800,00 700,00

Naknade su iskazane bez PDV-a

Uz uplatu od 200 KM, u svrhu samostalne pripreme i učenja za polaganje ispita, kandidatima se dostavljaju sljedeći materijali:

 • Priručnik za interne revizore (Skripta na cca. 250-300 strana u zavisnosti od specijalizacije)
 • Power point prezentacije predavača iz prethodnih generacija
 • Probna ispitna pitanja

Ostatak naknade je potrebno uplatiti 2 sedmice prije ispita.

PRIJAVA: 

Popunjenu prijavu za polaganje ispita je potrebno dostaviti putem emaila, a preostalu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije prilikom dolaska na ispit.

Kandidati koji su zainteresovani za pohađanje obuke dužni su na adresu Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BiH (Ulica Trg oslobođenja - Alija Izetbetgović 1, 71000 Sarajevo) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjenu Prijavu za članstvo i ispit koju možete pronaći ovdje, a koju je potrebno popuniti i poslati na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 2. Ovjerenu kopiju diplome o završenom obrazovanju i kopije drugih d ploma i/ili certifikata
 3. Potvrdu o radnom iskustvu koju možete pronaći ovdje (prihvatljiva je i Potvrda o radnom iskustvu u skladu sa Zakonom o radu)
 4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (pribavlja se na Općinskom sudu) - original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci
 5. Kopija lične karte

Informacije i prijave:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

Ulica Trg oslobođenja - Alija Izetbegović br. 1, 71000 Sarajevo

Tel: 033 564 354

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.