Nastavni planovi i programi

Akademsko-strukovno udruženje je razvilo Nastavne planove i programe za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor za sljedećih sedam specijalizacija:

Naš Nastavni plan i program - specijalizacija javni sektor, je u potpunosti usaglašen i pokriva obavezne teme i broj sati u skladu sa "Pravilnikom o dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u FBiH" izdatim od strane Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija i "Programom obuke i certificiranja internih revizora u institucijama BiH" izdatim od strane Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH.