Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini upućuje poziv svim zainteresovanim licima da se prijave za

OBUKU ZA STICANJE ZVANJA

OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR

Obuka će se izvoditi u skladu sa Nastavnim planovima i programima za sljedeće specijalizacije:

 • ovlašteni interni revizor za banke i finansijske institucije
 • ovlašteni interni revizor za osiguravajuća društva
 • ovlašteni interni revizor za javni sektor
 • ovlašteni interni revizor za privredu
 • ovlašteni interni revizor za turizam
 • ovlašteni interni revizor za zdravstvo.

Početak obuke: mart 2016. godine

Mjesto održavanja obuke: Poslovna Akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Prijave kandidata: do kraja februara 2016. godine

Program obuke traje 86 školskih časova i sastoji se od dva dijela: Opći dio i Specijalistički dio.

Nakon odslušanog Programa obuke polaže se ispit. Nakon uspješno položenog ispita stiče se certifikat ovlaštenog internog revizora za svaku pojedinačnu specijalizaciju (banke i finansijske institucije, osiguravajuća društva, javni sektor, privreda, turizam ili zdravstvo).

U skladu sa Odlukom o minimalnim uslovima za pohađanje nastave i pristupanje ispitu u procesu edukacije za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor, pravo pohađanja nastave u procesu edukacije za interne revizore imaju svi članovi Akademskog Udruženja koji zadovoljavaju sljedeće uslove:

 1. visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 2. najmanje tri godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, od čega minimalno dvije godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, finansijsko-računovodstvenim poslovima, poslovima planiranja i analize, poslovima finansijske kontrole, poslovima javnih nabavki, poslovima informatičke struke i ostalim sličnim poslovima koji su osnov za obavljanje aktivnosti interne revizije;
 3. dokaz iz tačke 2. je Potvrda o radnom iskustvu koju verifikuje mentor kandidata; Mentor može biti nadležni rukovodilac (direktni supervizor) kandidata u organizaciji za koju se potvrđuje radno iskustvo ili druga osoba na rukovodećoj poziciji u okviru organizacije. Osoba koja verifikuje radno iskustvo mora biti nezavisna odnosno ne može biti u bilo kakvoj vezi sa kandidatom. Ukoliko jedna osoba ne može verifikovati cjelokupno radno iskustvo iz tačke 2., potrebno je onoliko potvrda o radnom iskustvo od strane različitih mentora kojima se potvrđuje zahtijevani radni staž iz tačke 2. Ukoliko je kandidat rukovodilac vlastite organizacije ili isti radi kao neovisni konsultant, potvrdu o radnom iskustvu može verifikovati odgovarajući priznati klijent ili osoba koja već posjeduje certifikat ovlaštenog internog revizora ili ovlaštenog revizora. Ukoliko kandidat radi u određenoj organizaciji kraće od tri mjeseca, potvrda o radnom iskustvu se treba tražiti od prethodne organizacije. Obrazac potvrde o radnom iskustvu možete pronaći ovdje.

Ako su kandidati stekli odgovarajuću stručnu spremu izvan Bosne i Hercegovine, potrebno je dostaviti nostrifikaciju odgovarajućih dokumenata.

Ukoliko neko od zainteresovanih kandidata ne zadovoljava gore navedene kriterije, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita, ali mu certifikat o stručnom zvanju ovlašteni interni revizor, specijalista za određenu oblast, neće biti uručen sve do pružanja dokaza o ispunjavanju gore navedenih uslova.

Kandidati koji posjeduju certifikat certificiranog računovođe ili ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta koju je utvrdila Stručna Komisija, u zavisnosti od specijalizacije koju odaberu (tabelu razlike predmeta možete pronaći ovdje) u skladu sa utvrđenim cijenama (tabelu sa visinama naknade možete pronaći ovdje).

Kandidati koji su zainteresovani za pohađanje obuke dužni su na adresu Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BiH (Ulica Trg oslobođenja - Alija Izetbetgović 1, 71000 Sarajevo) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjenu Prijavu za obuku koju možete pronaći ovdje, a koju je potrebno popuniti i poslati na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 2. Ovjerenu kopiju diplome o završenom obrazovanju i kopije drugih d ploma i/ili certifikata
 3. Potvrdu o radnom iskustvu koju možete pronaći ovdje
 4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (pribavlja se na Općinskom sudu) - original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci
 5. Kopija lične karte

Visina naknade za pohađanje obuke i polaganje ispita: 2.200 KM bez uključenog PDV-a

Visina naknade za kandidate koji posjeduju certifikat certificiranog računovođe ili ovlaštenog revizora je utvrđena za svaku specijalizaciju pojedinačno. Tabelu sa visinama naknada možete pronaći ovdje.

Informacije i prijave:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

Ulica Trg oslobođenja - Alija Izetbegović br. 1, 71000 Sarajevo

Tel: 033 564 354

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.