Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini upućuje poziv svim zainteresovanim licima da se prijave za

OBUKU ZA STICANJE ZVANJA

OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR

Obuka će se izvoditi u skladu sa Nastavnim planovima i programima za sljedeće specijalizacije:

 • ovlašteni interni revizor za banke i finansijske institucije
 • ovlašteni interni revizor za osiguravajuća društva
 • ovlašteni interni revizor za javni sektor
 • ovlašteni interni revizor za privredu
 • ovlašteni interni revizor za turizam
 • ovlašteni interni revizor za zdravstvo

Mjesto održavanja obuke: Poslovna Akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Prijave kandidata: u toku!

Program obuke sastoji se od dva dijela: Opći dio i Specijalistički dio.

Predavači su predstavnici akademske zajednice, odnosno uvaženi profesori sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kao i stručno osoblje iz prakse iz institucija BiH za svaku pojedinačnu specijalizaciju. Obuka je obavezna.

Nakon odslušanog Programa obuke polaže se ispit. Nakon uspješno položenog ispita stiče se certifikat ovlaštenog internog revizora za svaku pojedinačnu specijalizaciju (banke i finansijske institucije, osiguravajuća društva, javni sektor, privreda, turizam ili zdravstvo).

U skladu sa Odlukom o minimalnim uslovima za pohađanje nastave i pristupanje ispitu u procesu edukacije za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor, pravo pohađanja nastave u procesu edukacije za interne revizore imaju svi članovi Akademskog Udruženja koji zadovoljavaju sljedeće uslove:

 1. visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 2. najmanje tri godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, od čega minimalno dvije godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, finansijsko-računovodstvenim poslovima, poslovima planiranja i analize, poslovima finansijske kontrole, poslovima javnih nabavki, poslovima informatičke struke i ostalim sličnim poslovima koji su osnov za obavljanje aktivnosti interne revizije;
 3. dokaz iz tačke 2. je Potvrda o radnom iskustvu koju verifikuje mentor kandidata; Mentor može biti nadležni rukovodilac (direktni supervizor) kandidata u organizaciji za koju se potvrđuje radno iskustvo ili druga osoba na rukovodećoj poziciji u okviru organizacije. Osoba koja verifikuje radno iskustvo mora biti nezavisna odnosno ne može biti u bilo kakvoj vezi sa kandidatom. Ukoliko jedna osoba ne može verifikovati cjelokupno radno iskustvo iz tačke 2., potrebno je onoliko potvrda o radnom iskustvo od strane različitih mentora kojima se potvrđuje zahtijevani radni staž iz tačke 2. Ukoliko je kandidat rukovodilac vlastite organizacije ili isti radi kao neovisni konsultant, potvrdu o radnom iskustvu može verifikovati odgovarajući priznati klijent ili osoba koja već posjeduje certifikat ovlaštenog internog revizora ili ovlaštenog revizora. Ukoliko kandidat radi u određenoj organizaciji kraće od tri mjeseca, potvrda o radnom iskustvu se treba tražiti od prethodne organizacije. Obrazac potvrde o radnom iskustvu možete pronaći ovdje.

Ako su kandidati stekli odgovarajuću stručnu spremu izvan Bosne i Hercegovine, potrebno je dostaviti nostrifikaciju odgovarajućih dokumenata.

Ukoliko neko od zainteresovanih kandidata ne zadovoljava gore navedene kriterije, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita, ali mu certifikat o stručnom zvanju ovlašteni interni revizor, specijalista za određenu oblast, neće biti uručen sve do pružanja dokaza o ispunjavanju gore navedenih uslova.

Kandidati koji posjeduju certifikat certificiranog računovođe ili ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta koju je utvrdila Stručna Komisija, u zavisnosti od specijalizacije koju odaberu (tabelu razlike predmeta možete pronaći ovdje) u skladu sa utvrđenim cijenama (tabelu sa visinama naknade možete pronaći ovdje).

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije. Visina naknade iznosi 800 KM + PDV.

Kandidati koji su zainteresovani za pohađanje obuke dužni su na adresu Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BiH (Ulica Trg oslobođenja - Alija Izetbetgović 1, 71000 Sarajevo) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjenu Prijavu za obuku koju možete pronaći ovdje, a koju je potrebno popuniti i poslati na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 2. Ovjerenu kopiju diplome o završenom obrazovanju i kopije drugih d ploma i/ili certifikata
 3. Potvrdu o radnom iskustvu koju možete pronaći ovdje
 4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (pribavlja se na Općinskom sudu) - original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci
 5. Kopija lične karte

Visina naknade za pohađanje obuke i polaganje ispita: 2.200 KM bez uključenog PDV-a

Visina naknade za kandidate koji posjeduju certifikat certificiranog računovođe ili ovlaštenog revizora je utvrđena za svaku specijalizaciju pojedinačno. Tabelu sa visinama naknada možete pronaći ovdje.

Visina naknade za pohađanje obuke i polaganje ispita za kandidate koji posjeduju diplomu mastera ili magistra nauka dobivenu od strane EFSA: 800 KM bez uključenog PDV-a.

Informacije i prijave:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

Ulica Trg oslobođenja - Alija Izetbegović br. 1, 71000 Sarajevo

Tel: 033 564 354

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.