Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini, kao nosilac Saglasnosti za provođenje obuke za ovlaštenog internog revizora (br. 10-49-764/15 B.J-S. od 06.02.2015. godine) izdate od Federalnog ministarstva finansija – Centralna harmonizacijska jedinica i na osnovu Plana i programa za specijalistički dio certifikacije internih revizora iz Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 85/13. i 90/14), organizira 

OBUKU ZA STICANJE ZVANJA

OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR ZA JAVNI SEKTOR 

Obuka će se izvoditi prema odredbama Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br. 85/13. i 90/14). 

Početak obuke: 30.10.2015. godine 

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Sarajevu, Poslovna Akademija 

Prijave kandidata: do 26.10.2015. godine 

Program obuke u trajanju od 56 nastavnih sati se provodi prema Nastavnom planu i programu obuke koji je usaglašen sa Planom i programom za specijalistički dio certifikacije internih revizora za javni sektor u Federaciji BiH, te koji je objavljen u Pravilniku o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji su strukovna udruženja obavezna primjeniti prilikom provođenja obuke za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor za javni sektor. 

Nakon odslušanog Programa obuke polaže se ispit na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Nakon uspješno položenog ispita stiče se certifikat ovlaštenog internog revizora za javni sektor koji je priznat od strane Centralne Harmonizacijske Jedinice Ministarstva finansija FBiH.   

Pravo pohađanja nastave u procesu edukacije za interne revizore imaju svi članovi Akademskog Udruženja koji zadovoljavaju sljedeće uslove:

 1. VSS – VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

 2. najmanje tri godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, od čega minimalno 2 godine na nekim od slijedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, poslovima budžetiranja u javnom sektoru, poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem, finansijsko-računovodstvenim poslovima, poslovima javnih nabavki ili poslovima informatičke struke;  

 3. potpisan Kodeks profesionalne etike Akademskog Udruženja, kao i obvezu kontinuirane profesionalne edukacije u cilju obnavljanja i inoviranja stručnih zvanja;

 4. ovjerena izjava da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan;

 5. uplata naknade za pristupanje edukaciji za ovlaštene interne revizore;

 6. uplata godišnje članarine.

Kandidati koji su zainteresirani za pohađanje Obuke, na adresu Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BiH (ul. Trg oslobođenja – Alija Izetbegović br. 1, 71000 Sarajevo) dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Popunjenu Prijavu za obuku

 2. Ovjerenu kopiju diplome o VSS (i drugih diploma i/ili certifikata)

 3. Potvrdu o radnom iskustvu - original ili ovjerena kopija

 4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (pribavlja se na Općinskom sudu) - original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci

 5. Kopiju lične karte

 Ako su kandidati stekli odgovarajuću stručnu spremu izvan Bosne i Hercegovine, potrebno je dostaviti nostrifikaciju odgovarajućih dokumenata.

 Visina naknade za pohađanja obuke: 1.500 KM bez uključenog PDV-a.

 INFORMACIJE I PRIJAVE:

 Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

 Ul. Trg oslobođenja – Alija Izetbegović br. 1, 71000 Sarajevo

Lela Grubešić
Tel: 033 564 354

 E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.